జీమెయిల్ ద్వారా మీ మెయిల్ కు ఇమేజ్ లను, స్మైలీలను యాడ్ చేయడానికి

జీమెయిల్ ద్వారా మీ మెయిల్ కు ఇమేజ్ లను, స్మైలీలను యాడ్ చేయడానికి gmail skins ఫైర్ ఫాక్స్ add-on ను ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఇకముందు మీరెవరికైనా మెయిల్ పంపిచాలను కున్నపుడు మీ ఫోటో అల్బమ్స్ ను, మరియు స్మైలీలను కూడా మీ మెయిల్ లో ఇన్సెర్ట్ చేసి పంపవచ్చు
download
Comments :

0 comments to “జీమెయిల్ ద్వారా మీ మెయిల్ కు ఇమేజ్ లను, స్మైలీలను యాడ్ చేయడానికి”

Post a Comment

widget

 

Recent Posts

Web Counters Blog Directory Blog Directory & Search engine Blog Directory by Blog Flux Visit blogadda.com to discover Indian blogs

Recent Comments