ఒకే సారి బల్క్ ఫైల్స్ ను రీ నేమ్ చేయడానికి ఫ్రీవేర్

గ్రూప్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ను ఒకే సారి రీనేమ్ చేయడానికి, మూవ్ చేయడానికి, కాపీ చేయడానికి Rename Us ఉపయోగపడుతుంది. అంతే కాకుండా ఇందులో రీనేమింగ్ రూల్స్ ను సెట్ చేసి దానిని భవిష్యత్తులో కూడా వాడవచ్చు...ఇది కంప్లీట్ ఫ్రీ వేర్

download
Comments :

0 comments to “ఒకే సారి బల్క్ ఫైల్స్ ను రీ నేమ్ చేయడానికి ఫ్రీవేర్”

Post a Comment

widget

 

Recent Posts

Web Counters Blog Directory Blog Directory & Search engine Blog Directory by Blog Flux Visit blogadda.com to discover Indian blogs

Recent Comments