డెలెట్ అయిన ఫైల్స్ ను రికవర్ చేయడానికి.....ఫ్రీవేర్

SmartMedia, Secure Digital, MemoryStick, Digital cameras, Floppy disks, Jaz Disks,
Sony Memory Sticks, Compact Flash cards, Smart Media Cards, Secure Digital Cards
మొదలగు storagable media లలో delete అయిన ఫైల్స్ ను అత్యంత వేగంగా రికవర్ చేయడానికి Recuva అద్భుతంగా పని చేస్తుంది. అన్నీ రకాల ఫైల్స్ ను ఇది రికవర్ చేయగలుగుతుంది.
అంతే కాక FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5 , NTFS + EFS file systems ల నన్నింటినీ ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది కంప్లీట్ ఫ్రీ వేర్.


DOWNLOAD

Comments :

2 comments to “డెలెట్ అయిన ఫైల్స్ ను రికవర్ చేయడానికి.....ఫ్రీవేర్”
sree said...
on 

it is very use full wow very nice

Anonymous said...
on 

thank u sir

it is very nice

Post a Comment

widget

 

Recent Posts

Web Counters Blog Directory Blog Directory & Search engine Blog Directory by Blog Flux Visit blogadda.com to discover Indian blogs

Recent Comments