ఒక ఇమేజ్ కు సింపుల్ బార్డర్ ఎలా చేయాలో...చూడండి


1. Marquee Tool మీద క్లిక్ చేయండి లేదా కీ బోర్డ్ లో M ను ప్రెస్ చేయండి.
2. ఇమేజ్ మధ్యలో రైట్ క్లిక్ చేసి Select All ను క్లిక్ చేయండి.

3. మళ్లీ ఇమేజ్ మధ్యలో రైట్ క్లిక్ చేసి Stroke ను క్లిక్ చేయండి.ఇపుడు stroke విండో ఓపెన్ అవుతుంది.

4. Stroke విండోలో color బాక్స్ లో క్లిక్ చేసి మీరు ఇవ్వాలనుకుంటున్న బార్డర్ కలర్ ను సెలెక్ట్ చేయండి.
తర్వాత Width కూడా మీకు కావలసినంత పెట్టి, Locatin లో inside ను సెలెక్ట్ చేసి ఓకే క్లిక్ చేయండి.

F I N A L R E S U L T

Comments :

0 comments to “ఒక ఇమేజ్ కు సింపుల్ బార్డర్ ఎలా చేయాలో...చూడండి”

Post a Comment

widget

 

Recent Posts

Web Counters Blog Directory Blog Directory & Search engine Blog Directory by Blog Flux Visit blogadda.com to discover Indian blogs

Recent Comments